Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Telefon 72 46 11 00 Adresse: Mediehuset i Fillan, 7240 HITRA Daglig leder: Ann-Bjørg Strøm

Velkommen til hjemmesiden vår

Du finner oss på Facebook her: https://www.facebook.com/hitramisjonshus.net/ 

Uke 14, 2/4  - 8/4, 2018

MA 2. apr. Påskemøte HMNS kl I700
TO 5. Apr. Hyggetreff kl 1230
FR 6. Apr. Misjonsmøte Inger Brit Rødberg og Bjørg Aune, HMNS kl. 1900
Lø 7. Apr. Misjonsmøte Inger Brit Rødberg og Bjørg Aune,HMNS kl. 1700
Sø 8. Apr.  Møte på Blåfjell. I.B Rødberg og B. Aune kl. 1700


VELKOMMEN!


SAMMENDRAG FRA ÅRSMØTET FOR

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Årsmøtet ble hold på HMNS, mandag 19. mars kl. 1800.

 

Det første årsmøtet for Misjonshusforeningen.

I januar ble det stiftet en ny forening som skal ivareta den videre drift av Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. Nye vedtekter ble vedtatt, og interesserte har i tiden fra januar, skrevet seg som medlemmer. Pr. i dag har Misjonshusforeningen 45 medlemmer.


På årsmøtet 19/3 møtte 29 stemmeberettigede medlemmer, og årsmøtet ble greit gjennomført.

 

Informasjon om Hitra Frivilligsentral ved daglig leder Eldbjørg Broholm

Årsmeldingen kunne rapportere om stort engasjement, stort aktivitetsnivå, gode planer framover, grei økonomi, og ikke minst glede og gode opplevelser gjennom det frivillige arbeidet. Det er om lag 60 personer involvert i frivillighetsarbeidet. (Mer detaljert om Hitra Frivilligsentral kan leses på deres hjemmeside) Årsmøtet er svært tilfredse – og litt solte – over dette gode arbeidet.

 

 

Årsmeldingen for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

Styreleder orienterte om svært stor aktivitet også i det siste året.

 

Arrangementer med kristen forkynnelse. 

Faste møter for bibel og bønn, babysang, barnesang, familiekor, Øysang-koret, søndagsskole, konfirmantsamlinger, en rekke søndagsmøter, misjonsfester og hyggetreff, menighetsrådsmøter og kirkelige arrangement, et Alpha-kurs, sangstevner og besøk av mange sang- og talekrefter gjennom hele året. Også i år ble åpent hus på juleaften svært godt mottatt.

 

Andre type arrangement

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har for hvert år vist at det fyller et viktig behov – faktisk for hele Hitra. Det er vanligvis utleie daglig, og enkelte dager flere parallelle arrangementer. Alle typer lag og organisasjoner, kommune, fylke og stat, ulike private arrangement, minnesamvær, kurser, utstillinger, stevner ol. finner seg godt til rette på sentret.  En forsiktig beregning er at ca. 5000 mennesker totalt har besøkt stedet dette året.

 

Økonomi

Med stor aktivitet følger også  god økonomi. Årsmeldingen viser at all frivillig og gratis innsats gir så mye inntjening at penger kan brukes på arbeid som sentret er beregnet for. All drift er basert på frivillighet – på alle områder – unntatt de nødvendige profesjonelle tjenester vi kjøper fra Hitra regnskapsbyrå. Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter støtter fortsatt diakonstillingen med et ganske stort beløp. Den videre forvalting av økonomien er tillagt styret.

 

Valg av nytt styre

Det nye styre består av følgende personer: Nils Vang, Perly Helsø, Edel Myhren, Asbjørn Simonsen og Leif Bakeng

Første varamedlem er Hege Terese Myhren, og andre varamedlem er Inger Johanne Roald

 

Valg av leder for to år

Nils Vang ble nå valgt til leder. Han etterfølger Leif Bakeng og Ann- Bjørg Strøm som tidligere ledere. 

 

Valg av valgkomite til å foreslå nye styremedlemmer for neste årsmøte. Følgende tre personer ble valgt: John Strøm, Anne Grethe Bakeng og Svanhild Vang.


(Hvis du skulle være interessert i et mer detaljert og utfyllende referat, kan du henvende deg til styreleder.)

Velkommen til Alpha!  MELD DEG PÅ!

Alphakurs 9, våren 2018

 

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter

har den glede å ønske deg velkommen til et nytt Alphakurs, faktisk det 9. kurset over en 5 årsperiode. Kursene har vært svært godt besøkt, og mange har gitt positive uttrykk for hva de har erfart og opplevd på kursene. Enkelte personer har faktisk deltatt i nesten alle foregående kurs.

 

Mange opplever tida vi lever i som usikker.

Vi lever i en tid med mye frustrasjon og forvirring med tanke på alt det vonde og vanskelige som skjer både i nære og fjerne strøk?

Hvordan vil det gå i framtida?

Er det noe håp – og hvor er det håp å finne?

Hva med meg og mine – nå og i framtida?

 

Alpha-kurset gir ikke svar på alt, men….

.. kanskje mer innsikt og kunnskap om hva Bibelen sier om vår tid og tanker om tiden som skal komme.

 

Hvem er Alpha-kurset for?

ü  Den som er nysgjerrig på hva kristen tro er..

ü  Den som er litt undrende  - og litt på leit..

ü  Den som tror - og den som ikke tror...

ü  Den som er sikker - og den som ikke er så sikker..

ü  Den som setter pris på godt sosialt felleskap..

ü  Den som koser seg sammen rundt måltider..

ü  Den som har utbytte av å høre hva andre har opplevd og erfart..

ü  Den som trives med sang, musikk, gode historier, latter og humor i godt felleskap…

 

Kveldsopplegget

Timeplanen:     

1830 - 1900         Velkommen, orienteringer og måltid            

1900 – 1915        Sang, musikk, orienteringer               

1915 – 1945        Undervisning i kveldens tema

1945 – 2000        Kaffe, te, pluss noe til + inndeling i grupper

2000 – 2030        Samtale i grupper                                          

2030       --            Kveldssang og oppsummering

Kurset er gratis. Du betaler kun for kveldsmaten (Selvkost/50 kr)

 

Innholdet i dette kurset er hentet fra søndagens tekstrekke. Du vil nok få større utbytte av kurset hvis du leser skriftstedene på forhånd:

 

Kurskveldene blir slik:

 

On 7. feb.:        Birger Foseide

(Tekst for fastelavnssøndag, 11. feb.)

Jes 53,1–5

Såret for våre overtredelser

1 Kor 1,18–25

Vi forkynner en korsfestet Kristus

Joh 12,20–33

Jesu død og herliggjørelse

 

 

On 21. feb.:      Knut Ole Østertun

(Tekst for 2. søndag i fastetiden, 25. feb.)

1 Mos 3,8–15

Oppgjør etter syndefallet (prek.tekst)

Rom 5,17–19

Fall og rettferdighetens gave

Luk 7,36–50

Hun som fikk syndene tilgitt

 

 

On 14. mars:       Bertel Aasen

( Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018 )

Jer 33,14–17 

En rettferdig spire for Davids ætt

Ef 1,3–6 

Nåden i Kristus

Luk 1,46–55  

Marias lovsang

 

 

On 21. mars:    Else Marie Ledal

(Tekst for palmesøndag, 25. mars.)      

Jes 56,6 – 8  

Bønnens hus for alle folk

Rom 3,21–26

Rettferdighet ved troen

Matt 26,6–13

Jesus salves

 

 

On 11. april:     Inger Brit Røberg

(Tekst for 3. søndag i påsketiden, 15. april)

Esek 34,23–31

eller Apg 3,12–21

David, hyrde og fyrste

Livets opphavsmann

Hebr 13,20–21

Den store hyrden

Joh 10,1–10

Jeg er porten

 

 

On 25. april:      Kristian Fagerli

(Tekst for 5. søndag i påsketiden, 29. april)

1 Kong 17,8–16,

eller Apg 2,42–47

Enken i Sarepta

Fellesskap mellom troende

Rom 12,1–3

Til glede for Gud

Luk 13,18–21

Sennepsfrø og surdeig

 

 

On 9. mai:         Knut Ole Østertun

(Tekst for søndag før pinse, 13. mai)

Sak 14,6–9, eller

Apg 26,1–3.20–29

Herrens dag

I Jerusalem og for folkeslagene

Åp 21,22–27

Det nye Jerusalem

Joh 3,16–21

Lyset er kommet til verden

 

Da er også du velkommen til Alpha-kurs.

Ta gjerne med Bibel og notatbok.

Meld deg på….

ü  ved å sende e-post til Nils Vang: njo-va@online.no

ü  ved sms/eller ringe til 48 21 95 74, eller 72 44 12 94

ü  ved å ringe Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, 72 46 11 00

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

Arrangementsgruppe for Alpha 9:

Leif Bakeng, Arvid Joramo, Asbjørn Simonsen og Nils Vang

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE AVVIKLET
Tirsdag 16. januar ble ekstraordinært årsmøte avviklet for Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. På forrige årsmøte ble det bestemt at de gamle vedtektene skulle redigeres og tilpasses den drift vi har i dag. Vedtektene ble enstemmig vedtatt og gjort gjeldende fra 16. januar, 2018.
Noen vedtektsendringer får visse følger. Vi kan nevne følgende:

1.  En "Misjonshusforening", tilhørende Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, ble stiftet. Foreningen  skal bestå av skrevne medlemmer. Foreningen er ment å ha medlemmer som kan delta i frivillig arbeid samt innestå for de visjoner og mål stedet har. (Du kan lese mer om dette under stedets vedtekter) Ønsker du å vite mer om medlemskap, ta kontakt med styreleder for stedet.
2.  Arbeidet for å verve skrevne medlemmer har startet. Kontingent for 2018 er 200 kroner. For å kunne stemme på årsmøtet, må medlemskap være ordnet.
3.  En valgkomite vil spørre aktuelle medlemmer om å stille til valg på ordinært årsmøte.  Ta kontakt med leder hvis du har spørsmål vedrørende valgkomiteen. 


NY ARRANGEMENTSLISTE
Se i venstremenyen - under pkt. 2 Arrangementer. Her finner du oversikt over arrangementene i først halvår

Avskjedsfest for seniorprest Lars Birger Aadland

Så kunne hitterværingene ta offisielt avskjed med en avholdt og kjær prest på Hitra. Selv om Lars Birger "bare" var vikarprest, så har han gjennom flere år satt varige merker etter seg her ute i havgapet.  Mange ble nok kjent med Lars Birger dahan var prest på Frøya, og siden som prestevikar her på Hitra i ulike sammenhenger. Lars Birger har i sitt virke bokstavelig spilt på mange strenger og gitt mange gode opplevelser gjennom sine musikalske innslag på sine blåseinstrumenter samt gledet mange med sin stemme - som er svært godt egnet både til sang og tale! En festkomite fra menighetsrådene, med kirkeverge Hege Myhren i spissen, kunne motta velfortjent ros for en flott og minnerik avskjedsfest på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter. Bildet av Lars Birger viser en ganske passende habitt som vil minne han om at han er velkommen når det måtte være - til Hitra igjen! Vi er takknemlige for Lars Birgers innsats så langt - og vi har fortsatt håp om at "nypensjonisten" selv vil velge å komme til Hitra, så derfor sier vi: "Hitra- når du vil!
«ØYSANG -ØVINGER»   Vinter og vår – 2018

«Øysang-Hitra» en liten sang- og musikkgruppe på ca. 15 medlemmer, Formål: Godt sosialt og åndelig fellesskap og delta med sang og musikk på ulike arrangementer, både lokalt og i regionen. Sanggruppa øver på tirsdager mellom kl. 19oo og 21oo på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter på følgende datoer: 

Januar:   ti 9 /1    ti 23 /1  ti 3 0 /1

Februar:  ti 13 /2  ti 27 /2 

Mars       ti 6 /3    ti 13 /3 ti 20 /3

April       ti 3 /4    ti 10 /4  ti 17 /4  ti 24 /4

Mai         ti 8 /5    ti 15 /5  ti 22 /5  ti 29 /5

Juni        ti 5 /6    ti 12 /6 «HYGGETREFF»    Vinter og vår – 2018

Velkommen til fint felleskap, gode historier, film og lysbilder, allsang og besøk av mange gjester -  og god(!) bevertning.   


J anuar:       to 18 /1

Februar:      to 1 /2        to 15 /2

Mars            to 1 /3        to 15 /3

April            to 5 /4        to 19 /4

Mai              to 3 /5        to 24 /5

Juni             to 7 /6        to 21 /6  

Alle HYGGETREFFENE starter kl. 1230.  Det kan bli forandring. Se derfor annonser.  Kontakt gjerne noen kjente når du trenger skyss.  D u kan òg ringe Hitra misjons- og Nærmiljøsenter  72461100

Bibel, bønn og lovsang 

- og nattverdmøter 

  Så er vi inne i et nytt år - med nye muligheter. Vinteren 2006 startet en liten gruppe med bønnesamling på Ansnes bedehus.  Det ble stor enighet om at disse møtene skulle gjennomføres hver mandagskveld - og slik har det blitt. Fremdeles samles en del mennesker - hver mandagskveld til bønnesamling med bibelstudie og sang. Fra og med 2009 ble disse møtene flyttet til Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter - hvor de fortsatt arrangeres.

Fra og med vårhalvåret 2018, blir det en liten - men vesentlig forandring. På den siste mandagen i hver måned blir det i tillegg til bønn, bibel og sang - nattverdsamling. Dette skjer etter ønske fra flere personer. Vi tror at disse samlingene fortsatt kan ha stor betydning for mange. Vi håper at du som leser dette, har anledning -  og finner veien til denne samlingen.  Hver mandagskveld på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, salongen mellom kl. 19oo og 2030.

Det blir nattverd på disse møtene på følgende datoer: (siste mandag i hver måned)

ma 29 /jan,   ma 26 .feb. ma 30 .april,  ma 28. mai,    ma 25. juni.

I tillegg blir det også nattverdsamling på skjærtorsdag.« Sammen på søndag»

Vinter og vår – 2018

Velkommen til samling om Guds ord, til sang og musikk, lovsang, bønn og vitnesbyrd.  Kollekt og glimt fra misjonsarbeid. Fint felleskap og god bevertning. 

Januar:    21 /1 (NMS)

Februar:  18 /2 (NLM)         

Mars        4 /3 (NOR)    to 29 /3 (nattverdmøte)

April        8 /4 (NOR)    22 /4 (NMS)

Mai          6 /5 (NLM)   

Juni         3 /6 (NOR)    17 /6 (DISM) 

Alle møter starter kl. 1700.  Det kan bli forandring. Se derfor annonser. Velkommen!